Handels- og leveringsbetingelser for Bedre Bad ApS

Generelle oplysninger

Bedre Bad Aps
Marielundvej 18
2730 Herlev

Telefon: 43 99 53 23
Email: webshop@bedrebad.dk
CVR. 10150795

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 07.01.2021

1. Sådan fungerer Bedrebad.dk

 • Bedrebad.dk er en webbaseret tjeneste, som primært henvender sig til forbrugere.
 • Bedrebad.dk sætter brugere I forbindelse med udvalgte og uafhængige VVS-installatører (herefter benævnt “Installatøren”).
  Brugen af bedrebad.dk tjenesten er ikke forbundet med omkostninger for brugeren.
 • Brugeren kan bestille produkter direkte fra bedrebad.dk, men kan samtidig bestille en komplet VVS-løsning på bedrebad.dk, hvorefter Installatøren vil tage kontakt inden for 5 hverdage efter bestillingen.
 • Brugeren vil kort tid efter bestillingen modtage en ordrebekræftelse fra bedrebad.dk, hvori de væsentlige oplysninger fremgår. Når Installatøren har kontaktet brugeren, vil al fremtidige korrespondance ske direkte mellem brugeren og Installatøren. Kontakten sker, med mindre andet er aftalt, telefonisk eller via SMS/e-mail.
 • Såfremt brugeren ønsker at ændre i bestillingen eller fortryder sin bestilling inden der er etableret kontakt til Installatøren, kan dette ske ved fremsendelse af standardfortrydelsesformularen på webshop@bedrebad.dk.
 • Det fremhæves, at såfremt det ikke er muligt at få præcist det forespurgte, vil tilbuddet bestå af lignende produkter og løsninger. Prisen for komplette løsninger vil altid inkludere produkter, levering og montering, oprydning og fjernelse af demonterede ting, reklamationsret på produkt og for korrekt udført arbejde.

2. Anvendelsesområde

 • Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer, ydelser og services bestilt gennem bedrebad.dk.
 • Alle komplette aftaler som indgås på hjemmesiden bedrebad.dk, indgås med uafhængige tredjeparter (Installatøren). Enkelte varer sendes dog direkte fra bedrebad.dk, såfremt der ikke er behov for montering eller installation, eksempelvis "Rengøring og pleje” produkter.
 • Bedre Bad ApS er ikke aftalepart og agerer hverken som agent, mægler, principal eller lignende. Bedre Bad ApS optræder udelukkende som formidler af informationer på tjenesten. Ved bestilling af løsninger, herunder køb af varer, indgås aftalen direkte med den uafhængige tredjepart/Installatøren.
 • Installatøren er aftalepart med brugeren og er dermed ansvarlig for levering, opfyldelse, montering, reklamation eller lignende af de komplette VVS-løsninger. Det vil ligeledes være den enkelte Installatør, som kan holdes ansvarlig for eventuelt tab, skade eller lignende.
 • Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler. Eventuelle fravigelser, kan alene ske ved skriftlig accept mellem kunden og Bedre Bad ApS eller Installatøren - som mod forudgående udtrykkelig og skriftlig accept, er berettiget til at ændre betingelserne.

3. Pris og betaling

 • Du kan kun betale online med Visa, Mastercard, Maestro, Mobilepay, når du køber produkter fra "Rengøring og pleje" - alle øvrige bestillinger betales først efter levering og montering.
 • Totalløsningerne på bedrebad.dk leveres og monteres efter aftale med Installatøren. Betaling sker kontant efter levering og montering og foretages direkte til Installatøren.
 • Bedre Bad ApS’ webshop krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS.
 • Vi tager ikke kortgebyrer. Bemærk, at der dog stadig kan opkræves gebyrer for brug af korttyper udstedt uden for EU. Beløbet hæves først på dit kort, når varen afsendes.
 • Hvis der opstår problemer med betaling online, er du velkommen til at kontakte os på webshop@bedrebad.dk eller på telefonnr. 43 99 53 23.
 • Installatøren afgiver gerne et skriftligt tilbud. Hvis der ikke er aftalt andet, opkræves regning på timebasis i henhold til forbrugte timer og varer.
  Kunden vil efter arbejdets udførelse modtage en faktura på beløbet med en betalingsfrist på 8 dage netto. Ved overskridelse af betalingsdatoen pålægges et gebyr på 2% pr. påbegyndt måned. Hvis du ikke har oplyst din mailadresse, pålægges et gebyr på 25 kr. for forsendelse af faktura.
 • Installatøren er berettiget til at bede om á conto opkrævninger eller depositum såfremt det skønnes nødvendigt.
 • Ved kundens misligholdelse af aftalen eller manglende á conto er Bedre Bad ApS berettiget til at standse yderligere leveringer omgående.
 • Ved manglende betaling er Bedre Bad ApS og/eller Installatøren berettiget til at kræve erstatning efter de almindelige erstatningsregler.
 • Brugeren er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde hele eller dele af købesummen på grund af modfordringer eller påståede mangler, medmindre dette udtrykkeligt og skriftligt er anerkendt af en tegningsberettiget i det selskab modregningen ønskes gøres gældende.

Prispolitik

 • Alle priser er dagspriser, inklusiv moms.
 • Bedre Bad ApS og Installatøren forbeholder sig retten til at kunne foretage ændringer i priserne som følge af prisstigninger, trykfejl, afgiftsændringer og lignende.
 • Såfremt der i tiden frem til leveringen indtræder stigninger på mere end 5 % i produktions- og/eller leveringsomkostningerne samt i leverandørernes priser, er Bedre Bad ApS eller Installatøren berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger.
 • Ligeledes er prisen baseret på de ved ordrens afgivelse gældende valutakurser. Ændringer i valutakurser på mere end 5 % berettiger Bedre Bad ApS eller Installatøren til at regulere prisen herefter.
 • Prisen er eksklusivt ekstra arbejde som følge af brugerens forhold eller ønsker, herunder såfremt arbejdet skal udføres hurtigere end sædvanligt.

4. Ordre og ekstraarbejde

 • En ordre på tilbudsarbejde eller ekstraarbejde er endeligt, når kunden skriftligt har bekræftet ordren. Herefter kan ordren ikke annulleres, ændres eller udsættes af kunden uden skriftlig accept fra ovennævnte virksomhed.
 • Tilbud er sædvanligvis gældende i 30 dage fra afgivelsesdatoen.

5. Dokumentation og vejledning

 • Dersom der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Bedre Bad ApS eller Installatøren.
 • Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra Bedre Bad ApS eller Installatøren vil dette alene være af vejledende art.
 • Ønskes der konkret rådgivning, afregnes dette iht. gældende sats for teknikertimer. Er arbejdet omfattet af krav om funktionsafprøvning udføres dette, inklusiv dokumentation i umiddelbar forbindelse med afleveringen og er uden ekstra omkostninger for kunden.

6. Levering af varerne

 • Levering sker på den af dig oplyste adresse og med nærværende betingelser, medmindre andet skriftligt aftales mellem parterne.
 • Leveringstidspunktet er anført i ordrebekræftelsen og er baseret på vores tilbud som skriftligt er accepteret af køber.
 • Alle Bedre Bad boligpleje produkter leveres direkte til din postadresse med Post Danmark eller GLS. Fragtprisen udgør 69 kr. uanset mængde.
 • Levering er normalt 1 - 7 dage. (Ved alle bestillinger af produkter, hvor montering er inkl., vil du blive kontaktet inden for 2 hverdage for at aftale, hvornår det passer dig, at vi kommer at levere og montere).
 • Du skal ved modtagelsen, og inden det købte, tages i brug, justeres eller bearbejdes, kontrollere om det købte svarer til den aftalte kvalitet og mængde samt kontrollere for eventuelle mangler. Se nærmere under reklamation pkt. 9.
 • Forsinkelse giver dig ikke ret til at hæve handlen. Uanset er det en betingelse, at du skriftligt retter henvendelse til Installatøren om at berigtige forholdet. Såfremt Installatøren ikke inden for rimelig tid leverer ydelsen herefter, vil du kunne være berettiget til at hæve handlen.
 • Såfremt forsinkelsen skyldes udefrakommende omstændigheder, herunder arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, pandemi, strejke, opfordringer til standsning af arbejde eller andre force majeure tilfælde, udskydes levering forholdsmæssig ud fra den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Læs nærmere under Force Majeure pkt. 12.
 • Såfremt forsinkelsen skyldes dine forhold, forlænges leveringstiden i rimeligt omfang og under hensyntagen til arbejdsbyrde og kapacitet.
 • Bedre Bad ApS påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.
  Hvis leveringshindringen kan forventes at ville vedvare i længere end tre måneder er begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen.
 • Da varerne leveres og monteres af Installatøren, må der påregnes et kilometertillæg ved køreafstande over 25 km fra Installatøren til monteringsadressen.
 • Levering og montering på ikke bro faste øer (bortset fra Bornholm) tillægges yderligere et gebyr for færgeoverfart.
 • Aktuel leveringstid afhænger af produkt- samt leveringstype. Efter bestilling vil vi kontakte dig og aftale leveringstid mere specifikt.

Fortrydelsesret

 • Som følge af køb af varer og/eller serviceydelser på nettet, har forbrugere 14 dages fortrydelsesret. Dette gælder ikke for erhvervsdrivende.
 • Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag du har:
  • Modtaget din vare
  • Fået leveret den sidste vare ved bestilling af flere varer
 • Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du have givet Bedre Bad ApS eller Installatøren meddelelse om fortrydelse af dit køb.
  Fortrydelsen behøver ikke at være begrundet. Meddelelsen skal gives skriftligt pr. e-mail til webshop@bedrebad.dk. I meddelelsen skal det tydeligt fremgå, at fortrydelsesretten ønskes benyttet. I bunden af handelsbetingelserne findes en officiel standardfortrydelsesformular (se pkt. 16), som anbefales at benytte af forbrugere.
 • Det er ikke muligt at fortryde købet ved at nægte modtagelse af varen, uden samtidig tydeligt give meddelelse om fortrydelse af købet.
  Du er forpligtet til at returnere varen i samme stand og mængde, som den er modtaget. Dette indebærer emballage og infoskilte, vejledninger og andre ting som fulgte med varen.
 • Du skal selv afholde udgifterne, der er forbundet ved returnering af varen.
 • Ved modtagelse af varen er du forpligtet til at undersøge varen, herunder dens egenskaber, funktion, model og udseende. Det er vigtigt at varen prøves på samme måde, som hvis varen var blevet set i en fysisk butik, uden at varen må tages egentlig i brug.
 • Såfremt købet vedrører en vare og en tjenesteydelse i form af montering, accepterer du, at anmodning om udførsel af tjenesteydelsen sker inden fortrydelsesfristen udløber. Du vil dermed stadig beholde din fortrydelsesret vedrørende varerne, men i tilfælde af udøvelse af fortrydelsesretten inden for fristen, vil Bedre Bad ApS eller Installatøren være berettiget til godtgørelse for både installationsudgifter og enhver forringelse af varens værdi.
 • Godtgørelsen vil blive baseret på markedsværdien og skal stå i forhold til det, der er blevet leveret på grundlag af den samlede pris. Markedsværdien fastsættes ved at sammenligne prisen på en tilsvarende tjenesteydelse ydet af tredjemand på tidspunktet for aftalens indgåelse.
 • Det er muligt at benytte fortrydelsesfristen under installation eller montering, dog vil du blive opkrævet rimelig betaling for det allerede erlagte arbejde, samt omkostningerne forbundet med tilbageleveringen. Læs nærmere i afsnittet om returnering i pkt. 8.
 • Såfremt brugeren fortryder dele af købet, vil det være muligt at sende én eller flere varer retur, selvom de er købt i én ordre.
 • Det bemærkes, at fragtomkostninger ikke tilbagebetales, såfremt dele af ordren fortrydes.

Undtagelse til fortrydelsesretten

 • Undtaget af fortrydelsesretten er specialfremstillede varer eller tjenesteydelser, herunder eventuel rådgivning.
 • I det tilfælde, hvor en vare er blevet fremstillet, fremskaffet, bestilt eller ændret efter forbrugerens specifikationer eller varen har fået et tydeligt personligt præg, vil der heller ikke være adgang til at kunne benytte fortrydelsesretten. Dette gælder samtidig, såfremt en vare er blevet tilpasset under montering.

8. Returnering

 • Ved returnering sendes en e-mail til Bedre Bad (webshop@bedrebad.dk) vedhæftet ordrebekræftelsen, hvori det angives, hvorvidt du ønsker pengene retur eller varen ombyttet med et andet produkt. Ønskes pengene retur skal du oplyse dit pengeinstituts navn, registreringsnummer og dit kontonummer.
 • Efter at have givet udtrykkelig besked om, at du vil fortryde dit køb, har du 14 dage til at sende varen retur til os. Du skal selv betale for at pakken returneres, og det er dig, der hæfter under forsendelse, herunder for skade eller tab under transport.

Varens stand, når du sender den retur

 • Hvis varens værdi er blevet forringet og det skyldes, at du har brugt varen på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde den fungerer, vil en forholdsmæssig andel af købsbeløbet kunne blive tilbagebetalt.

Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få eventuelle fragtomkostningerne retur.

 • Det forventes og anbefales, at varen sendes retur i originalemballagen og er forsvarligt indpakket. Hvis den originale emballage mangler, vil dette i sig selv medføre en værdiforringelse af varen.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

 • Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge retur. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker vi det forholdsmæssige beløb, du hæfter for før pengene udbetales.
 • Pengene udbetales, såfremt fortrydelsesretten er benyttet rettidigt, 14 dage efter at Bedre Bad ApS eller Installatøren har modtaget varen retur.
 • Vi tilbageholder betalingen indtil vi har modtaget varen.

Varer købt og afsendt af bedrebad.dk skal sendes retur til:

Bedre Bad ApS
Marielundvej 18
2730 Herlev

Alle varer leveret af Installatøren skal sendes direkte til den lokale Installatør.

9. Reklamation

 • Alle varer og tjenesteydelser bestilt gennem bedrebad.dk er omfattet købelovens regler angående mangler.
 • Forbrugere ydes 2 års reklamationsret, mens erhvervsdrivende begrænses til 12 måneder fra den dag varen er modtaget.
  Gem derfor ordrebekræftelsen.
 • Der skal reklameres til den rette aftalepart, hvilket fremgår af fakturaen. Såfremt der foreligger tvivl om aftaleparten kan bedrebad.dk kontaktes med henblik på at få afklaret hvem din aftalepart er.
 • Ved reklamation over varer, som er leveret med fragtmand/post, bedes I kontakte os på webshop@bedrebad.dk.
  Mailen bør indeholde en beskrivelse af problemet, et telefonnummer, som vi kan kontakte jer på i dagtimerne, samt ordrenummer eller ordrebekræftelsen.
 • Reklamationer over produkter og installation som Installatøren har leveret og monteret, skal rettes direkte til den aktuelle Installatør. Husk at gemme fakturaen.
 • Konstaterer du, at det købte, ikke er kontraktmæssigt, skal du som forbruger, inden rimelig tid, skriftligt reklamere overfor den rigtige aftalepart, hvilket enten er Bedre Bad ApS eller Installatøren, med en beskrivelse af manglen og dokumentation heraf. Reklamation inden 2 måneder betragtes almindeligvis som rimelig tid.
 • Erhvervsdrivende skal reklamere straks eller senest 14 dage efter, at manglen er eller burde være blevet opdaget.
 • For varer med begrænset holdbarhed er kundens klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Bedre Bad ApS eller Installatøren har stillet kunden i udsigt.
 • Som forbruger kan man vælge om varen skal repareres eller ombyttes af aftaleparten. Undtagelsen til denne hovedregel er, hvis ombytning eller ombygning er umulig eller vil medføre uforholdsmæssige store omkostninger for aftaleparten.
 • Udgifterne forbundet med demontering af den defekte vare, herunder montering af den nye vare skal afholdes af køber.
 • Hvis din reklamation er berettiget, betyder det, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk også at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Varer købt og afsendt af Bedre Bad ApS skal sendes retur til:

Bedre Bad ApS
Marielundvej 18
2730 Herlev

Alle varer leveret af Installatøren skal sendes direkte til den lokale Installatør.

Ændringer

 • Nærværende handels- og leveringsbetingelser kan til enhver tid ændres uden varsel for brug af bedrebad.dk. Såfremt bedrebad.dk fortsat bruges efter sådanne ændringer, betragtes det som en accept af de ændrede betingelser.
 • Angivelse af dato for opdatering af betingelser fremgår øverst på siden.

11. Ansvar

 • Ved alle komplette VVS-løsninger er Installatøren ansvarlig for eventuelle tab, som køber måtte blive påført, såvel direkte som indirekte.
 • Installatøren er fuldt ansvarlig i tilfælde af forsinkelse, mangler, produktansvar, herunder eventuelle direkte eller indirekte tab og/eller andre økonomiske tab, som går ud over produktansvarsforsikringen, herunder drift, tidstab, avancetab eller dagbod/dagbøder. Installatøren er dog alene erstatningsansvarlig for produktansvar, som kan støttes på ufravigelige lovbestemmelser.
 • Medmindre andet udtrykkeligt fremgår af ufravigelige lovbestemmelser, hæfter Installatøren ikke for tingsskade, der forårsages af defekter ved leverede produkter og enkeltdele heri, der ikke kan henføres til grov uagtsomhed hos Installatøren.
 • Erstatningsansvar som følge af mangler, der måtte påhvile Installatøren eller Bedre Bad ApS omfatter alene kundens direkte tab, men ikke afledte tab og følgeskader. Ansvaret er uanset beløbsmæssigt begrænset til de leverede produkts fakturapris.
 • Ved fejl, mangler eller andet ved bedrebad.dk tjenesten, tjenestens ophør eller udefrakommende påvirkning af tjenesten, vil eventuelle direkte eller indirekte tab ikke kunne søges erstattet hos hverken Bedre Bad ApS eller Installatøren.

12. Force Majeure og andre hindringer

 • For det tilfælde, hvor Bedre Bad ApS eller Installatøren kunne være underlagt forpligtelser er Bedre Bad ApS og/eller Installatøren ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sådanne forpligtelser, såfremt den manglende opfyldelse kan betegnes som force majeure.
 • Ansvarsfriheden består, så længe force majeure-begivenheden består.
 • Som force majeure anses forhold, der er uden for Installatørens og/eller Bedre Bad ApS kontrol, og som Installatørens og/eller Bedre Bad ApS ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Følgende er ikke udtømmende eksempler på force majeure: usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, hackerangreb, virusangreb, sundhedskriser, epidemier, oversvømmelse, hærværk, arbejdsstridigheder, almindelig vareknaphed, valuta- eller importrestriktioner, udbrud af en smitsom sygdom i et sådant omfang, at dette påvirker muligheden for Installatøren og/eller Bedre Bad ApS opfyldelse af sine forpligtelser, samt mangler eller forsinkelser hos eventuelle underleverandører eller andre tredjemænd, som skyldes force majeure-forhold hos en given leverandør eller anden tredjemand.
 • Installatøren og/eller Bedre Bad ApS bærer ikke noget ansvar for brugernes eller serviceydernes skatte- og afgiftsmæssige forhold, herunder fradrag eller tilskudspuljer, der måtte udspringe af brugen af bedrebad.dk eller levering af Installatørens tjenesteydelser og varer, herunder om der afregnes skat, moms og/eller andre afgifter i forbindelse med Installatørens levering af ydelser og kundens betaling herfor.
 • Som følge af nye sygdomsudviklinger og smitte (f.eks. COVID-19) og den potentielle udvikling, omfang og indflydelse er uforudsigelig, kan dette påvirke opfyldelsen af Installatøren og/eller Bedre Bad ApS` forpligtelser i henhold til tilbud og/eller ordre afgivelsen.
 • Tilbud og ordre fra Installatøren og/eller Bedre Bad ApS afgives med følgende forbehold: Såfremt Installatøren og/eller Bedre Bad ApS opfyldelse af forpligtelser bliver forsinket, forhindret eller bliver urimeligt byrdefuldt på grund af eller relateret til sygedomsudvikling (og uanset om dette ville udgøre Force Majeure eller kan betragtes som påregneligt) fraskriver Installatøren og/eller Bedre Bad ApS sig ethvert ansvar for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, indtil det tidspunkt, hvor en sådan opfyldelse igen er mulig og inden for rimelighedens grænser.
 • En sådan situation kan f.eks. opstå, hvis Installatøren og/eller Bedre Bad ApS medarbejdere påvirkes af sygdomsudvikling, f.eks. i form af karantæner, rejsebegrænsninger eller lignende omstændigheder, eller hvis Installatøren og/eller Bedre Bad ApS med rimelighed ikke er i stand til at købe eller levere de produkter, der er aftalt, eller i tilfælde af prisforhøjelser på grund af, eller relateret til sygedomsudvikling og smitte.
 • Viden om skadelige byggematerialer hos kunden eller andre på byggepladsen, skal omgående deles med alle relevante parter. Forskrifter og vejledninger skal følges og udgiften påhviler alene kunden, ligeledes må en evt. forsinkelse af byggeriet accepteres af kunden.

13. Lovvalg og værneting

 • Brug af bedrebad.dk eller enhver anden tvist, som måtte udspringe heraf, er underlagt dansk ret.
 • Parterne er forpligtet til at søge tvisten løst ved forhandling og mediation.
 • Såfremt tvisten ikke kan løses, bør forbrugere anvende ”Ankenævnet for Tekniske installationer” i videst muligt omfang.
 • Ved manglende mulighed for løsning i ovennævnte tilfælde skal sagen indbringes for de danske domstole med Retten i Glostrup som værneting i første instans.

14. Persondatapolitik

 • Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os: Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.
 • De almindelige oplysninger indhentes for at kunne levere det produkt, som du har bestilt via platformen. E-mailadressen benytter vi til at sende en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse på.
 • Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos Bedre Bad ApS samt hos de enkelte Installatører og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
 • Såfremt du har givet samtykke under registrering eller på bedrebad.dk til at vi må bruge din e-mailadresse til udsendelse af nyhedsbrev vil du modtage det. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Derudover vil samtlige nyhedsbreve indeholde et link til afmelding i bunden af mailen. Dit samtykke vil altid kunne tilbagekaldes.
 • Såfremt du ikke ønsker at fremsende ovennævnte oplysninger eller tillader os at videregive disse Installatøren, vil varen eller tjenesteydelsen desværre ikke kunne købes via vores platform.
 • Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.
 • Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
 • Den dataansvarlige på bedrebad.dk er Bedre Bad ApS.
 • Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.
  I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen.
  Du kan skrive til os på: webshop@bedrebad.dk

13..6. Se mere om vores cookie- og persondatapolitik her: https://bedrebad.dk/cookies.

15. Klageadgang

 • Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte webshop@bedrebad.dk.
 • Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

www.naevneneshus.dk

 • Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr.

16. Standardfortrydelsesformular

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

Sendes til:

Bedre Bad ApS
Marielundvej 18
2730 Herlev

webshop@bedrebad.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

__________________________________________________________________________________

 

Bestilt den: _______________________________   

 

Modtaget den: _______________________________

 

Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________

 

Forbrugerens adresse:  ___________________________________________________________________

 

Forbrugerens underskrift: _________________________________________

 

Dato: _________________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)